شهر  نام ونام خانوادگی آدرس شماره تماس
بندرعباس  قدیمی چهارراه زیتون، روبروی مجتمع تجاری زیتون، تعمیرگاه صداقت ۰۷۶-۳۲۲۲۶۸۵۷
رودان  صادق زاده خیابان امام خمینی، جنب بانک رفاه، فروشگاه و تعمیرگاه صادق زاده ۰۷۶-۴۲۸۸۲۲۴۶