شهر  نام ونام خانوادگی آدرس شماره تماس
یاسوج  ماندنی پور میدان جهاد، روبروی مسجد بن سنجان، خدمات فنی یخ ساز 9176619240