شهر  نام ونام خانوادگی آدرس شماره تماس
سنقر  فریدون قهرمانی بازار نجارها ، خدمات فنی نسیم 038-48426435